Marko Šimić rodio se 28.3.1991. u Imotskom. Diplomirao je 2016. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. U listopadu 2016. godine, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu zaposlen je kao stručni suradnik na projektu „Demonstracija niskošumnog pojačala upotrebom diskretnih bipolarnih tranzistora s horizontalnim tokom struje“ pod vodstvom prof. Tomislava Suligoja. U sklopu istraživanja bavi se projektiranjem i optimizacijom visokofrekvencijskih niskošumnih pojačala u naprednoj bipolarnoj tehnologiji s horizontalnim tokom struje – HCBT. Razvija više verzija niskošumnih pojačala za različite primjene u kojima bi se u potpunosti iskoristile prednosti HCBT-a kao što su: jednostavna tehnologija, mala potrošnja, fleksibilnost i kompaktna struktura. Dodatno, u sklopu projekta se bavi i optimizacijom sustava za mjerenje parametara šuma u cilju što bolje karakterizacije prvih diskretnih tranzistora u HCBT tehnologiji.